Vyacheslav Evtykh presented a new composition “Syfai Se”

Artist: Vyacheslav Evtyh @eutih_01
Title: "Syfaye se" ("I would like to")

Listen and download the song of Vyacheslav Evtykh “Syfay se” (“I would like to”)

"Syfay se"

Syfay se utsyr kyagyagyu,
Syfay sa aneri mygyu,
We are duneeshom guIego
Syfay se temytyzhyynau

Zhyu:

Aneri Gushi Caret
Atari gushhou sherrat.
Hyarygore te ljdgjekIuateu,
Khokhubzhjam izeu eret.

Syfay se pshyashi dakIou,
Syfay se kIalemi kyscheu,
Shynagior tashyag ymiteu,
Hjarygyor tapa ityneu.

Zhyu:

Syfay sa nenezhu gushIopseu
Jehash Daheu Tetin,
Syfay se tetazh ishIug'ou
Nybjagume ar ahetynau.


We also offer fans of Vyacheslav Evtykh to listen to his most popular songs according to the version of the Yandex.Music portal.

Popular songs Vyacheslav Evtyh

Other premieres of "Kavkaz Music"