Artist: Vyacheslav Evtyh @eutih_01
Name: “About Pshjjar”

Listen and download the song Vyacheslav Evtyh "About Psh'yas"

We also offer fans of Vyacheslav Evtykh to listen to his most popular songs according to the version of the Yandex.Music portal.

Popular songs Vyacheslav Evtyh

Lyrics by Vyacheslav Evtykh "About Pshjash"

Cheshi mafi kes syru uriored, o pshjare.
Cheshi mafi kes myojou syu utel, o pshjare.
Wienaplyegu zhyoguit1u, razhhyme utyg, about pshyar,
Shhatsyr ptsel byrab ptame tetekuag, O pshyar,

Macaws, macaws, macaws, syhu sh1ul'egjum zel'ishtag
Ora, ory, ory, zyk1eh'opsyrir sik1as
Tede syk1ozhyn? Gyery psh1gye syu
About pshayar, about pshjare, about pshjare.

Cheshim inybzhikyu shuyuyne ryk1yb dek1yuye,
Kyyostyt oed kyik1yba sadezh, o pshyasher.
P1eme yanefil shyabu kyeseschek1, about pshyar,
Ui uk1yte in kypfereggyebyl chyg pk1ashyem.

Ay about ukek1uagjep, sioredi blebgjek1yg,
Jyri Sisequabzau sigitare se syk 1ygyu,
Ghather blabgyak1yg, bzhikhery kyesyg
Ush1ep, about pshjare.

Macaws, macaws, macaws, syhu sh1ul'egjum zel'ishtag
Ora, ory, ory, zyk1eh'opsyrir sik1as.
Tede syk1ozhyn? Gery psh1gye sygyu,
About pshayar, about pshjare, about pshjare.

Lyrics in Russian yet absent

Other premieres of "Kavkaz Music"